Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής” με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η Εταιρεία είναι επιστημονική. Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα με τις λέξεις “Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής”, η οποία τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφά του. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία του σε μετάφραση: “Hellenic Association of Therapeutic Exercise and Special Physical Education”.
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 2
Οι σκοποί της “Ελληνικής Εταιρείας Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής” είναι:
 1. Η προαγωγή της θεραπευτικής γυμναστικής και ειδικής φυσικής αγωγής (ή προσαρμοσμένης φυσικής δραστηριότητας) στην Ελλάδα, ως μέσων αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες ή πασχόντων από χρόνια οργανικά νοσήματα.
 2. Η συνεργασία ειδικών, όπως εξειδικευμένων καθηγητών φυσικής αγωγής, ιατρών αναπτυξιολόγων και κλινικών ειδικοτήτων, φυσικοθεραπευτών, παιδαγωγών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων κ.α.
 3. Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση σε αναπτυξιακές διαταραχές (νοητικές, κινητικές, αισθητηριακές), η πρόληψη νοσημάτων, η συμβολή στην αποκατάσταση κινητικών δυσκολιών προερχομένων από το νευρικό ή μυοσκελετικό σύστημα, η συμβολή στη θεραπεία χρόνιων οργανικών παθήσεων, όπως σακχαρώδους διαβήτη, άσθματος κ.α., η ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση ατόμων με ιδιαιτερότητες, καθώς και της τρίτης ηλικίας, με τη συνεργασία ομάδας ειδικών.
 4. Η ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής προς εκπλήρωση των στόχων της Εταιρείας.
 5. Η ανάπτυξη επιστημονικών σχέσεων και επαφών με ομοειδείς εταιρείες του Ελληνικού και διεθνούς χώρου, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 6. Η οργάνωση προγραμμάτων άσκησης και άθλησης σε συνεργασία με αντίστοιχες ελληνικές ή άλλες εταιρείες του εξωτερικού.
 7. Η συμβολή στην εκπαίδευση και εξειδίκευση πτυχιούχων των τμημάτων φυσικής αγωγής, αλλά και άλλων ανώτερων και ανώτατων τμημάτων, όπως φυσικοθεραπείας, νοσηλευτικής κ.α.
 8. Η οργάνωση συνεδρίων, πανελληνίων και διεθνών, ημερίδων, σεμιναρίων, ειδικών φροντιστηρίων και προγραμμάτων πρακτικής εκπαίδευσης κ.α. με θέματα σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας.
 9. Η συμβολή της Εταιρείας στις διαδικασίες διαμόρφωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή, ειδική φυσική αγωγή και θεραπευτική γυμναστική.
 10. Η δημιουργία βιβλιοθήκης με περιοδικά και εξειδικευμένα σχετικά και συναφή συγγράμματα.
 11. Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού.
 12. Η δημιουργία τράπεζας πληροφοριών και ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.
 13. Η εξυπηρέτηση κάθε στόχου που θα προκύψει στο μέλλον για την ενίσχυση του αρχικού στόχου.
ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 3
Η Εταιρεία αποτελείται από τακτικά, έκτακτα, δόκιμα, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη.
1. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν:
α. Πτυχιούχοι φυσικής αγωγής με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ειδική αγωγή, ειδική φυσική αγωγή, προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα, φυσική δραστηριότητα για ειδικούς πληθυσμούς, θεραπευτική γυμναστική.
β. Πτυχιούχοι φυσικής αγωγής με ειδικότητα στα πιο πάνω αναφερόμενα.
γ. Εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακούς τίτλους ή ειδικότητα στην ειδική αγωγή.
δ. Εκπαιδευτικοί που αποδεδειγμένα ασχολούνται επαγγελματικά, τουλάχιστον για 4 χρόνια, σε σχολεία ή μονάδες ειδικής αγωγής ή ιατροπαιδαγωγικούς σταθμούς ή μονάδες αποκατάστασης κ. α. σχετικούς χώρους.
ε. Αναπτυξιολόγοι ιατροί, παιδίατροι, ορθοπεδικοί, αθλητίατροι, παιδοψυχίατροι, παιδονευρολόγοι και άλλοι κλινικοί ιατροί.
στ. Φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, νοσηλευτές μονάδων αποκατάστασης, παιδοψυχολόγοι.
Τα τακτικά μέλη είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
Τα ιδρυτικά μέλη θεωρούνται αυτοδίκαια τακτικά μέλη της εταιρείας, απαρτίζουν τις πρώτες γενικές συνελεύσεις και προβαίνουν στην εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας.
2. Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν μετά από αίτησή τους, γιατροί, καθηγητές φυσικής αγωγής, παιδαγωγοί και επιστήμονες, των οποίων η ειδικότητα προσιδιάζει στους επιστημονικούς σκοπούς και επιδιώξεις της εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και επικύρωσης από τη γενική συνέλευση, μόλις αυτή συγκληθεί.
Τα έκτακτα μέλη παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ούτε δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και είναι απαλλαγμένα κάθε οικονομικής υποχρέωσης προς την εταιρεία.
3. Δόκιμα μέλη είναι πτυχιούχοι ανώτατων ή ανώτερων σχολών, που βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης τίτλων ή πλήρωσης κριτηρίων, όπως αυτά φαίνονται στην παράγραφο 1 (τακτικά μέλη). Εάν μετά την πάροδο 4ετίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης σε τακτικά μέλη, μεταπίπτουν σε έκτακτα μέλη.
Τα δόκιμα μέλη παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, ούτε δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αλλά έχουν δικαίωμα λόγου και τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη.
Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών της Εταιρείας καθορίζεται στην αρχή κάθε έτους από το εκάστοτε Δ.Σ. Για το πρώτο έτος με την ιδρυτική πράξη της εταιρείας η συνδρομή των μελών της ορίζεται στο ύψος των 50 Ευρώ ετησίως. Υποχρέωση καταβολής συνδρομής έχουν τα τακτικά και δόκιμα μέλη.

 
Καταστατικό

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ